Servisní podmínky

Tyto servisní podmínky platí pro objednání servisu na stránkách www.pavlu-complex.cz, jehož provozovatelem je firma PAVLŮ-Complex, s.r.o., Puškinova 524, 460 08 Liberec 23. IČO: 25458345, DIČ: CZ25458345, tel.: 482772760, email: info@pavlu-complex.cz. Společnost je vedena pod spisovou značkou C 19215 u rejstříkového soudu Ústí nad Labem, pobočky Liberec.

Při provádění servisních prací musí být přítomna odpovědná nebo pověřená osoba objednatele. K dispozici musí být přetlakový vzduch, temperované profily, výztuhy a kování, spojovací materiál. Výrobní proces musí být dle možností přizpůsoben potřebám servisního technika. Po ukončení servisních prací předvede servisní technik odpovědné osobě správnost funkce opraveného stroje a provede odzkoušení dle požadavků odpovědné osoby objednatele. Ta pak potvrdí podpisem správnost servisního a montážního listu.

Termín servisních prací zvolí dodavatel dle svých možností s cílem provést servisní práce, co možná nejdříve nebo dle požadavku objednatele a pokud možno během pracovní doby objednatele.

Cena servisní práce je tvořena třemi položkami – cenou za servisní práci technika, dopravným a dobou strávenou na cestě. Jednotlivé sazby jsou dány aktuálním ceníkem firmy PAVLŮ-Complex, s.r.o., který je k dispozici na vyžádání.

Po provedení prací obdrží objednatel fakturu-daňový doklad. K fakturaci dojde i v případě, že se závada neprojeví během přítomnosti servisního technika nebo pokud nebude z jakéhokoliv důvodu objednatele umožněno technikovi servisní práci provést. Dodané náhradní díly a použitý materiál zůstávají vlastnictvím dodavatele až do úplného zaplacení faktury objednavatelem. V případě, že objednatel bude v prodlení s platbou předchozích faktur, bude dodavatel vyžadovat platbu v hotovosti příp. zaplacení zálohy. Prodlení s platbou předchozích faktur může být důvodem k odmítnutí provedení servisní práce.

CENÍK servisních prací platný od 1.11.2016 na vyžádání ! Ceník si v případě zájmu můžete vyžádat na emailu: servis@pavlu-complex.cz

TOPlist